Retrofitting fresadora Zayer 3000BF

Retrofitting fresadora Zayer 3000BF